Aktualności

Data aktualizacji 21.12.2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w Projekt „Samozatrudnienie naszą szansą”. Zdrowia, spokoju, magicznej atmosfery spędzonej wśród bliskich, a w Nowym Roku osiągniętych celów i satysfakcji z podejmowanych działań.
Wesołych Świąt!

Data aktualizacji 20.08.2018

Szanowni Państwo!
W związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz ogłoszeniem w dniu 08.08.2018r. listę rankingową wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Samozatrudnienie naszą szansą", informujemy, iż podpisanie umów odbędzie się w dniach 22.08.2018, 23.08.2018 oraz 24.08.2018r. w Biurze Projektu w Raciborzu przy ul. Bema 24a/8 w godzinach 8:00 – 16:00.

Przypominamy, iż Warunkiem wypłaty środków jest wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia na wypadek niedotrzymania przez UP warunków umowy w rodzaju oraz terminie określonym w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego. Wybór formy zabezpieczenia należy do UP, który składa w tej sprawie oświadczenie przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.  

Prosimy o kontakt telefoniczny każdego z Uczestników projektu w celu umówienia się na podpisanie umowy.

Osoba do kontaktu – Paulina Marynowska (519 323 396)

 

Data aktualizacji 08.08.2018

Szanowni Państwo!
 
Ogłaszamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Samozatrudnienie naszą szansą" z dnia 08.08.2018 godzina 17:00.
Informujemy, że wszystkie wnioski złożone przez Uczestników projektu otrzymały pozytywną ocenę.
Prosimy czekać na kontakt telefoniczny z informacją o dalszej procedurze związanej z podpisaniem umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego przedłużonego.
Serdecznie gratulujemy !

Lista rankingowa

 

Data aktualizacji 09.07.2018

Szanowni Państwo,
z uwagi na zakończenie rozliczenia wsparcia pomostowego podstawowego – 6 miesięcznego prosimy o jego rozliczenie całościowe, tj. przedstawienie wartości w jednej tabeli z wszystkich miesięcy. Wzór tabeli poniżej:

Rozliczenie wsparcia podstawowego

Ponadto ogłaszamy nabór na wsparcie pomostowe przedłużone, który odbędzie się w dniach 16 – 18.07.2018 r. KWOTA O JAKĄ MOŻNA SIĘ STARAĆ TO: 1 195,94 zł brutto/miesiąc. Maksymalny okres uzyskania wsparcia do 6 miesięcy.
Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
Prosimy o złożenie dwóch kompletów Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:
a)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 10 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 11 do niniejszego Regulaminu),
b)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 12 do niniejszego Regulaminu),
c)    harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 16 do niniejszego Regulaminu).
d)    w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 17 do niniejszego Regulaminu).

Informujemy, iż nabór prowadzony jest zgodnie z § 10 Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego do REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH RPO WSL 2014-2020.

Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Osobiście lub drogą pocztową dokumenty można składać w:  Biurze Projektu: ul. Bema 24a/8 47-400 Racibórz, godziny otwarcia biura 8:00 – 16:00.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą e-mail: p.marynowska@consultor.pl

Komplet niezbędnych załączników do pobrania

 

Data aktualizacji 17.04.2018

Informujemy, że oceniany wniosku spełniły kryteria formalno – merytoryczne i otrzymały wsparcie finansowe. Ogłaszamy listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Samozatrudnienie naszą szansą" z dnia 17.04.2018 godzina 16:00.
Informujemy, że wszystkie osoby, które aplikowały otrzymały dofinansowanie. Prosimy zapoznać się z przesłanymi do Państwa kartami oceny merytorycznej.
Prosimy czekać na kontakt telefoniczny z informacją o dalszej procedurze związanej z podpisaniem umowy oraz rozpoczęciem przez Państwa działalności gospodarczej.
Serdecznie gratulujemy!

 

Data aktualizacji 09.04.2018

Informujemy, że wpłynęły 4 biznes plany które będą podlegały ocenie. Prace komisji będą trwały do dnia 13.04.2018 r.

 

Data aktualizacji 21.03.2018

W związku z rezygnacją 4 osób, które miały przystąpić do projektu ogłaszamy nabór biznes planów dla osób z listy rezerwowej.
Prosimy składać biznes plany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w dniach : 03.04.2018 – 06.04.2018 r.

 

Data aktualizacji 06.03.2018

Szanowni Państwo,
z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych oraz wypłatę wsparcia pomostowego, a także pojawiające się pytania z Państwa strony, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe dotacyjne?
Wsparcie finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następujących wzorów:
należy wypełnić:
- wzór rozliczenia dotacja
- Oświadczenie o dokonaniu zakupów

W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie pomostowe?
należy wypełnić tabelę - wzór rozliczania wsparcia pomostowego
Wypełnioną tabelę dot. wsparcia pomostowego za miesiąc luty, proszę przesłać skanem do dnia 9 marca 2018 r. do akceptacji na adres: a.smolarz@consultor.pl
Po jej akceptacji będą państwo poproszeni o przesłanie wersji papierowej do siedziby firmy Consultor na adres: ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.
Szczegółowe warunki i zasady rozliczania wsparcia dotacyjnego jaki i pomostowego znajdują się w umowach, a także w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Data aktualizacji 20.02.2018

Szanowni Państwo,
 
Ogłaszamy  listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Samozatrudnienie naszą szansą" z dnia 20.02.2018 godzina 16:00.
Informujemy, że wszystkie osoby, które aplikowały otrzymały dofinansowanie. Prosimy zapoznać się z przesłanymi do Państwa kartami oceny merytorycznej.
Prosimy czekać na kontakt telefoniczny z informacją o dalszej procedurze związanej z podpisaniem umowy oraz rozpoczęciem przez Państwa działalności gospodarczej.
Serdecznie gratulujemy !

Lista rankingowa o przyznaniu środków finansowych

 

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami przedstawiam listę wymaganych dokumentów potrzebnych do podpisania umowy.

Warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest złożenie przez uczestnika projektu następujących załączników:

   1. kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA),
   2. oświadczenie o kwalifikalności VAT,
   3. dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej,
   4. kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON (jeśli dotyczy) dla prowadzonej działalności gospodarczej,
   5. uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (jeżeli wymaga aktualizacji),
   6. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych lub
   7. zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
   8. zabezpieczenie umowy o którym mowa w § 4 ust.1.
   9. Weksel in blanco z deklaracją wekslową lub inne dopuszczone regulaminem zabezpieczenie umowy,
   10. oświadczenia o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),
   11. oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/rozdzielności majątkowej (jeśli dotyczy).
   12. umowę z banku lub zaświadczenie z numerem konta firmowego - w dowolnym banku prosimy o rozpoczęcie rachunku bankowego FIRMOWEGO (środki przelewamy tylko i wyłącznie na konto firmowe)

 

Data aktualizacji 09.02.2018

Przypominamy o trwającym naborze Biznes Planów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego, które można złożyć Osobiście lub drogą pocztową w:
Biurze Projektu: ul. Bema 24a/8 47-400 Racibórz, godziny otwarcia biura 8:00 – 16:00. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do Biura Projektu.

 

Data aktualizacji 02.02.2018

Informujemy, iż zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH RPO WSL 2014-2020 – Poddziałanie 7.3.3 są Państwo zobowiązani do złożenia Biznes Planu wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego w dniach 12.02.2018 – 16.02.2018.

Biznes Plan oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego można złożyć Osobiście lub drogą pocztową w: Biurze Projektu: ul. Bema 24a/8 47-400 Racibórz, godziny otwarcia biura 8:00 – 16:00. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Data aktualizacji 31.01.2018

Informujemy, że od dnia 01.02.2018 rozpoczynamy usługi szkoleniowo doradcze w ramach projektu. Każdy z Uczestników został poinformowany telefonicznie o spotkaniach z doradcą oraz o terminie i miejscu szkolenia.
Szkolenia grupowe będą odbywały się w mieście Katowice oraz Bielsko Biała.
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontakt telefoniczny 519 323 389 lub e- email a.kilis@consultor.pl.
 
W najbliższych dniach otrzymają Państwo informacje o naborze Biznes Planów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego.
Zapraszamy do zapoznania się z wzorami dokumentów na naszej stronie w zakładce REKRUTACJA.

 

Data aktualizacji 23.01.2018

Po zakończeniu etapu rekrutacji ogłaszamy ostateczną listy Uczestników (z podziałem na płeć, tj. osobna dla Kobiet i Mężczyzn), którzy zakwalifikowali się do projektu "Samozatrudnienie  naszą szansą".
Informujemy, że maksymalnie Kandydat/tka podczas wszystkich etapów rekrutacji mogła otrzymać :Kobieta max. 160 pkt. , Mężczyzna max. 170 punktów.
Do projektu zgłosił się 37 osób, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną oraz poziom motywacji do rozpoczęcia działalności gospodarczej, co oznacza, że Każdy  z Państwa zakwalifikował się do dalszego udziału w projekcie.
Serdecznie gratulujemy!
Ponadto informujemy, że każdemu z Państwa został nadany numer identyfikacyjny, po którym należy się odnaleźć na listach.

O dalszych etapach projektu zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Ostateczna lista Uczestniczek (kobiety)

Ostateczna lista Uczestników (mężczyźni)

 

Data aktualizacji 17.01.2018

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami umieszczamy katalog wydatków związanych z wsparciem finansowym pomostowym.  
Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być przeznaczone wyłącznie na:

 • zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych,
 • koszty usług pocztowych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty usług leasingowych/wynajmu,
 • koszty działań informacyjno – promocyjnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

 

Data aktualizacji 27.12.2017

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 grudnia 2017 rozpoczęliśmy prowadzenie rozmów rekrutacyjnych polegających na badaniu Państwa predyspozycji oraz poziomu motywacji do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Wkrótce ogłosimy listę rankingową Osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu i przystąpią do uczestnictwa w projekcie.

 

Data aktualizacji 22.12.2017

W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej Kandydatów do projektu  „Samozatrudnienie naszą szansą” informujemy, że do Biura Projektu wpłynęło 37 zgłoszeń osób chcących wziąć udział w projekcie. Po weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych informujemy, że wszystkie formularze spełniły kryteria i przeszły pozytywnie ocenę.   
Kandydatom GRATULUJEMY!!!
W najbliższym czasie ogłosimy ostateczną listę rankingową z podsumowaniem punktów przyznanych na rozmowie rekrutacyjnej.

Lista kandydatów z wynikiem oceny

 

Data aktualizacji 18.12.2017

Informujemy, że do dnia 15.12.2017r. do Biura projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu wpłynęło 37 zgłoszeń osób chcących wziąć udział w projekcie.
Dalszy etap projektu to :
- ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych
- ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych
- rozmowa rekrutacyjna

 

Data aktualizacji 08.12.2017

W związku z małą liczbą chętnych
REKRUTACJA DO PROJEKTU "SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ" ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO DNIA 15.12.2017
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w Raciborzu do dnia  30.09.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ
na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz
Zapraszamy chętnych do udziału!
Szczegółowych informacji możecie Państwo otrzymać pod numerem telefonu 519 323 389.

 

Data aktualizacji 29.11.2017

W związku z małą liczbą chętnych REKRUTACJA DO PROJEKTU "SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ" ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO DNIA 8 grudnia 2017
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w Raciborzu w godzinach od 8.00 do 16.00.
Szczegółowych informacji możecie Państwo otrzymać pod numerem telefonu 519 323 389.

 

Data aktualizacji 02.10.2017

To już ostatnia szansa na wzięcie udziału w projekcie.
Termin rekrutacji został przedłużony do dnia 30.11.2017r.
Prosimy osoby chętne do złożenia formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu do dnia  30.09.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ
na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz

 

Data aktualizacji 28.08.2017

W związku z małą liczbą chętnych
REKRUTACJA DO PROJEKTU "SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ" ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO DNIA 30.09.2017
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu do dnia  30.09.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ
na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz
Zapraszamy chętnych do udziału!
Szczegółowych informacji możecie Państwo otrzymać pod numerem telefonu 519 323 389.

 

Data aktualizacji 28.07.2017

REKRUTACJA DO PRJEKTU "SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ" ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO DNIA 25.08.2017
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu do dnia  25.08.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ
na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz

 

Data aktualizacji 11.07.2017

INFORMACJA O REKRUTACJI
Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu w dniach 18.07.2017r. - 28.07.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:

imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ

na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz

 

Data aktualizacji 01.02.2017

Szanowni Państwo,
od 01.02.2017 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację nowego projektu pt. "Samozatrudnienie naszą szansą". Zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

 

 

Script logo