Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Usługa szkoleniowo doradcza oferowana w 3 kategoriach:

a) podstawowa – dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy.
Zajęcia będą trwały 56h/gr z zakresu zakładania i prowadzenia firmy + minimalnie 8h indywidualnych usług doradczych/os.

b) średniozaawansowana – dla os, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy. Zajęcia będą trwały 32 h z zakresu zakładania i prowadzenia firmy + minimalnie 6h indywidualnych usług doradczych/os)

c) zaawansowana – dla os, które posiadają praktyczne doświadczenia w prowadzeniu firmy i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości: prowadziły własną DG i/lub, były wspólnikami/udziałowcami w dowolnej spółce i/lub, były osobami współpracującymi i posiadają wiedzę z zakresu prowadzenia firmy. Zajęcia indywidualne minimum 8 h/os.

Pracownicy projektu po zebraniu stosownych informacji będą kwalifikować osoby do w/w grup.

2. Przyznanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości. W ramach projektu przyznanych zostanie 40 dotacji. Każda z osób, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (max. 23 000,00 PLN). Wsparcie to zostanie wypłacone jednorazowo.

3. Wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. Uzyskać będzie można:

  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane dla 40 osób, które pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy w wysokości do 1 475 zł
  • wsparcie doradczo – szkoleniowe :
  • indywidualne 9h/os.
  • grupowe 16h/grupa 20 osobowa.

Będzie to wsparcie specjalistyczne, które pomoże rozwiązać Uczestnikom projektu konkretne problemy i doradzać w konkretnych sytuacjach prowadząc działalność gospodarczą.

 4. Przedłużone finansowe wsparcie pomostowe wypłacane dla 30 osób, które  będą w słabej kondycji finansowej. Osoba ta będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe przedłużone o kolejne 6 miesięcy w wysokości do 1 475 zł.

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

  • materiały szkoleniowe, podręczniki
  • poczęstunek i ciepły posiłek podczas szkoleń
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo
Script logo